Chứng Nhận Chất Lượng, Phiếu Đủ ĐKSX, Phân Loại KTYTA-Phiếu ĐKLH